ما تعجب نکردیم آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا
کسب اطلاع بیشتر و ثبت نام : 02166574345 داخلی 1
تبدیل پایان نام به کتاب ویژه متقاضیان دکتری اطلاعات بیشتر : 02166574345 داخلی 5

فرم درخواست مشاوره با مشاوران سنا جهت انتخاب رشته محل کنکور ارشد وزارت بهداشت:

جهت تکمیل فرم روی اینجا کلیک نمایید

 

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد ایمنی شناسی 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد آموزش بهداشت 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد خون شناسی (هماتولوژی) 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست 96 (HSE)

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد مهندسی بهداشت محیط 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد قارچ شناسی پزشکی 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد انگل شناسی پزشکی 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد آمارزیستی 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد علوم تشریح (آناتومی) 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد فیزیک پزشکی 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد زیست فناوری پزشکی 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد بیوشیمی بالینی 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد فیزیولوژی پزشکی 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد مجموعه مامایی 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد سم شناسی پزشکی 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد اپیدمیولوژی 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد ژنتیک انسانی 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد میکروب شناسی پزشکی 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد اتاق عمل 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد اقتصاد بهداشت 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد روانشناسی بالینی 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد ویروس شناسی پزشکی 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد انفورماتیک پزشکی 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد مجموعه علوم تغذیه 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) 96

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 96

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95