قیمت بسته کامل سنا

(تومان)

عنوان رشته
خرید آنلاین  450,000 بيوشيمي باليني
خريد آنلاين  480,000 ژنتيك انسانی
خريد آنلاين  480,000 زيست فنآوري پزشكي يا بیوتکنولوژی
خريد آنلاين  530,000 ایمنی شناسی
خريد آنلاين  530,000

خون شناسي و بانك خون

خريد آنلاين  530,000

انگل شناسی پزشکی

خريد آنلاين  530,000 میکروب شناسی پزشکی
خريد آنلاين  530,000

قارچ شناسی پزشکی

خريد آنلاين  480,000

ویروس شناسی پزشکی

خريد آنلاين  530,000

مجموعه پرستاری(روان پرستاری-داخلی جراحی-سلامت جامعه-کودکان--ویژه-سالمندی)

خريد آنلاين  500,000

مديريت خدمات بهداشتي درماني

خريد آنلاين  500,000 مامائي
خريد آنلاين  450,000 آموزش بهداشت
خريد آنلاين  450,000 مشاوره در مامایی(به جز روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی)
خريد آنلاين

300,000

600,000

مهندسی بهداشت محیط

مهندسی بهداشت محیط همراه با فلش کارت 

خريد آنلاين  400,000 بهداشت حرفه اي
خريد آنلاين  400,000 فيزيولوژی پزشکی
خريد آنلاين  450,000 علوم تغذيه
خريد آنلاين  450,000 علوم بهداشتي درتغذيه
خريد آنلاين  450,000 علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر متفرقه
خريد آنلاين  400,000 سم شناسي
خريد آنلاين  500,000 نانوتكنولوژي پزشكي
خريد آنلاين  400.000 فیزیک پزشکی
خريد آنلاين  600,000 روانشناسی بالینی  (با کتاب تست)
خريد آنلاين  500,000 روانشناسی بالینی (بدون کتاب تست)
خريد آنلاين  400,000 شیمی دارویی
خريد آنلاين  500,000 علوم داروهای پرتوزا
خريد آنلاين  380,000 تکنولوژی گردش خون
خريد آنلاين  500,000 مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست HSE
خريد آنلاين  500,000 مهندسی پزشکی زیست مواد
خريد آنلاين  350,000 آناتومی
خريد آنلاين  230,000 توانبخشی
خريد آنلاين 550,000 علوم پایه
خريد آنلاين 700,000 لیسانس به پزشکی
خريد آنلاين 250,000 آمار زیستی
خريد آنلاين 200,000 اقتصاد بهداشت
خريد آنلاين 550,000 انفورماتیک