جزوات موجود

قیمت بسته دکتری

(تومان)

عنوان رشته دکتری         

 
آمارزیستی-اپیدمیولوژی 70/000 اپیدمیولوژی                  خرید آنلاین                                     
اقتصاد سلامت-اقتصاد بهداشت و درمان-اقتصاد خرد-اقتصاد کلان-سازمان و مدیریت بهداشت و درمان- 250/000 اقتصاد سلامت                 خرید آنلاین
تکنولوژی آموزشی 50/000 آموزش بهداشت و ارتقای سلامت                          خرید آنلاین
تک یاخته شناسی-کرم شناسی-حشره شناسی-ایمنی شناسی- قارچ شناسی- بیوشیمی- باکتری 300/000 انگل شناسی پزشکی  خرید آنلاین
مدیریت اطلاعات بهداشتی- ریاضیات 130/000 انفورماتیک پزشکی خرید آنلاین
بیوشیمی- ژنتیک 150/000 ایمنی شناسی پزشکی  خرید آنلاین
باکتری- تک یاخه- قارچ-بیوشیمی- ایمنی 200/000 باکتری شناسی پزشکی  خرید آنلاین
جنین شناسی- زیست سلولی- ایمنی شناسی 250/000 بیولوژی تولید مثل خرید آنلاین
فلش کارت 350/000 بهداشت محیط خرید آنلاین
آزمایشگاه بیوشیمی- بیوشیمی عمومی-فیزیولوژی عمومی 200/000 بیوشیمی بالینی خرید آنلاین
بارداری و زایمان- بیماری های زنان 150/000 بهداشت باروری خرید آنلاین
بهداشت حرفه ای-(عوامل شیمیایی محیط کار- عوامل فیزیکی محیط کار- ایمنی در محیط- سم شناسی شغلی)

100/000

بهداشت حرفه ای خرید آنلاین

سنجش و اندازه گذاری در علوم پزشکی+مفاهیم و نظریه های پرستاری

81/000 پرستاری خرید آنلاین
زیست سلولی- ژنتیک-بیوشیمی-ایمنی-فیزیولوژی-میکروب 250/000 پزشکی مولکولی خرید آنلاین
زیست شناسی عمومی- بیوشیمی-ایمنی شناسی- باکتری شناسی                                                        200/000 توکسین های میکروبی خرید آنلاین
زیست شناسی سلولی و مولکولی 100/000         حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین                                        خرید آنلاین
خون شناسی- ایمنی شناسی- زیست سلولی مولکولی 150/000 خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون               خرید آنلاین
کل بسته ارشد+ مکمل های روانشناسی 600/000               روانشناسی بالینی خرید آنلاین
زیستاسلولی مولکولی- بیوشیمی 150/000 زیست پزشکی سامانه ای خرید آنلاین
زیست سلولی-بیوشیمی-ایمنی شناسی- بیوانفورماتیک 400/000 زیست فناوری پزشکی خرید آنلاین
تغذیه- جامعه شناسی 150/000 سیاست های غذا و تغذیه خرید آنلاین
زیست سلولی مولکولی 100/000 علوم تشریح خرید آنلاین
بیوشیمی- فیزیولوژی 150/000 علوم تغذیه خرید آنلاین
زیست سلولی مولکولی- ایمنی شناسی- هماتولوژی 350/000 علوم سلولی کاربردی خرید آنلاین
بیوشیمی 100/000 فارماکولوژی خرید آنلاین
فیزیولوژی- بیوشیمی 150/000 فیزیولوژی خرید آنلاین
تک یاخته شناسی- باکتری شناسی- ایمنی شناسی 200/000 قارچ شناسی خرید آنلاین
تست تئوری مدیریت- آمارزیستی- پکیج کامل ارشد 550/000 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی خرید آنلاین
کروماتوگرافی 50/000 نانوفن آوری خرید آنلاین
ایمنی شناسی- بیوشیمی- زیست سلولی- ژنتیک- اپیدمیولوژی 350/000 ویروس شناسی پزشکی خرید آنلاین
       
       

آخرین مطالب بسته های آموزشی

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95

easy pay1