برگزاری آزمون اقتصاد بهداشت مطابق با آخرین منابع وزارت بهداشت 

3 مرحله جامع حضوری و اینترنتی

در سراسر نمایندگی های موسسه علوم پزشکی سنا

 eghtesad behdasht