madarek sabte nam arshad

مدارک ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 : داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 قبول شده اند توجه داشته باشند در ادامه مدارک مورد نیاز جھت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت98 و مدارکی که باید توسط پذیرفته شدگان سھیمه آزاد و مدارک مورد نیاز برای سھمیه رزمندگان و مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان دانشگاهھای علوم پزشکی بقیه ا... و ارتش و مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان استعدادھای درخشان در این اطلاعیه ذکر شده است.تا انتها اطلاعیه را مطالعه نمایید. 

بر اساس آئین نامه آموزشی دوره ھای کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی ھر گونه انتقال ، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع می باشد. بنابراین با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگاھی کامل تعیین نموده، لذا ھیچگونه تغییر در محل پذیرش انجام نخواھد گرفت.

 bannerfinal

 

سخن مشاور با داوطلبانی که در آزمون 98 قبول نشده اند و یا قصد شرکت در آزمون سال آینده را دارند!

اگر جز آن دسته از داوطلبانی هستید که به هر دلیل در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت امسال قبول نشده اید( نرسیدن به حد نصاب نمره زبان و یا دروس اختصاصی و..) امیدتان را از دست ندهید، همانطور که بارها گفته ایم با انتخاب منابع درست، داشتن برنامه ریزی می توانید جز رتبه های برتر رشته خود باشید. طبق تجربه مشاوران سنا اغلب شرکت کنندگان آزمون ارشد به دلیل عدم داشتن منابع ارشد کنکوری و مطالعه کتب رفرنس و نداشتن برنامه مطالعه و عدم شرکت در آزمون های آزمایشی برای زدن تست، نتوانسته اند رتبه خوبی را با شرکت در کنکور کسب نمایند، پس سعی کنید شما جز کسانی نباشید که یکسال زمان خود را با نداشتن برنامه ریزی تلف کنید.مطمئن باشید شروع قوی موفقیت و فبولی در دانشگاه و رشته ای که می خواهید را به همراه دارد. در صورت داشتن سوال و مشاوره رایگان می توانید با دپارتمان مشاوره سنا از هر کجای کشور تماس گرفته و پاسخ تمام سوالات خود را از مشاوران ما دریافت نمایید. 

مدارک مورد نیاز جھت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت98

مدارک ثبت نام مورد نیاز میبایست به دانشگاه محل پذیرش ارائه شود و این مدارک توسط دانشگاه، مورد بررسی قرار خواھد گرفت. درصورت محرز شدن الف-عدم رعایت ضوابط و مقررات توسط داوطلب، ب- واجد شرایط نبودن فرد جھت شرکت و پذیرش در آزمون و رشته مربوطه، ج -مغایرت و عدم صحت مدارک، د- مغایرت اطلاعات اعلام شده، از ادامه تحصیل فرد ممانعت به عمل آمده و ضمن لغو قبولی فرد طبق مصوبات ھئیت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونھا با داوطلب برخورد خواھد شد .

 

 

 مدارکی که باید توسط پذیرفته شدگان سھیمه آزاد ارائه شود :

1-- 6 قطعه عکس ٣*4 تھیه شده در سال جاری
2- اصل و کپی از کارت ملی و شناسنامه تمام صفحات
3-اصل وکپی دانشنامه کارشناسی و ریز نمرات و یا مدرکی که نشان دھنده فراغت ازتحصیل باشد. لازم به ذکر دانشجویان نیمسال آخر تحصیلی بایستی تا تاریخ 31/6/98  فارغ التحصیل شوند. بدیھی است در صورت است عدم فراغت از تحصیل مسئولیت عواقب بعدی بعھده دانشجو خواھد بود. درصورت وجود این موارد، از ثبت نام فرد جلوگیری بعمل خواھد آمد و مشمول محرومیت یکساله خواھند شد.

4- اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا مدارکی که نشاندهنده وضعیت نظام وظیفه آقایان میباشد.

5- مدارک و مستندات 2 سال سابقه کار بالینی حداکثر تا تاریخ 31/6/98 با مدرک کارشناسی (سابقه کار قبل از اتمام دوره کارشناسی قابل قبول نمیباشد. برای کلیه پذیرفتهشدگان 5 رشته : مدیریت پرستاری،پرستاری مراقبتھای ویژه، رشته پرستاری مراقبتھای ویژه نوزادان، پرستاری اورژانس و تکنولوژی گردش خون

مدارک مورد نیاز برای سھمیه رزمندگان

1- کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف
٢- اصل وکپی مدارک نشاندھنده وضعیت داوطلب جھت استفاده از سھمیه رزمندگان و ایثارگران.
تذکر بسیار مھم:درصورتیکه در ھرمرحله قبل از یا حین یا بعد از تحصیل مشخص شود فرد پذیرفته شده با استفاده
از سھمیه رزمندگان و ایثارگران، واجد شرایط نبوده، ضمن لغو قبولی، طبق ضوابط عمل خواھد شد.

ج : مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان دانشگاهھای علوم پزشکی بقیه ا... و ارتش

پذیرفته شدگان این 2 دانشگاه دقت نمایند با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راھنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل میبایست دارای شرایط پذیرش در آن دانشگاه باشند. لذا پذیرش این افراد بصورت مشروط بوده و در صورت عدم احراز شرایط و ھمچنین اعلام آن دانشگاه، به دلیل عدم رعایت ضوابط، پذیرش این افراد لغو خواھد شد.
1- کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف
2- اصل حکم کارگزینی یا مدرکی که نشاندھنده وضعیت استخدام (رسمی،پایور) میباشد. مدرک ارائه شده می بایست در سال 97 صادر شده باشد.

مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان استعدادھای درخشان

1-کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف
2- نامه تأییدیه از دانشگاه محل تحصیل مبنی بر کسب رتبه برتر براساس آئین نامه " تسھیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر تحصیلی مصوب 21/10/89

تذکرات مھم:
1- عدم مراجعه و ثبت نام ھر یک از پذیرفته شدگان طی تاریخھای مقرر در دانشگاه به منزله انصراف بوده و ھیچگونه اعتراضی در این مورد پذیرفته نخواھد شد.
2- پذیرفتهشدگانی که پس از ثبتنام در دانشگاه انصراف دھند یا جھت ثبت نام مراجعه نکنند، حق شرکت در آزمون ورودی سال بعد وزارت بھداشت برای این مقطع را ندارند . البته پذیرفته شدگان دانشگاهھایی که بصورت شھریه ای پذیرفته شده اند مشمول این بند نمیشوند.
3- داوطلبانی که علاوه بر آزمون وزارت بھداشت و درمان در آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم یا سایرمراکز نیز پذیرفته شدهاند ملزم به ثبت نام در یکی از دو محل میباشند و در صورت محرز شدن ثبتنام در ھر دو محل، قبولی آنھا در رشتهھای مربوط به وزارت بھداشت در ھر مرحله از تحصیل کان لم یکن تلقی میشود.
4-کلیه پذیرفته شدگان استعدادھای درخشان از طریق وارد نمودن کد رھگیری نتیجه را مشاھده خواھند نمود.

تذکر مھم : کلیه متقاضیان استعداد درخشان با آزمون که از طریق دانشگاه جھت استفاده از این تسھیلات معرفی شده و در آزمون شرکت نمودهاند دقت نمایند از فرصت یکبار خود استفاده کردهاند و دیگر مجاز به استفاده از این سھمیه نمیباشند.
5- کلیه پذیرفتهشدگان در اولین اولویت انتخابی حائز شرایط پذیرش از نظر علمی، پذیرفته شدهاند. بسیاری از پذیرفته شدگان در اولویتھای بعد از محل پذیرش کنونی، حائز رتبه خوب میباشند. با توجه به اینکه فرد با آگاھی کامل انتخاب رشته محل نموده است و چندین نوبت امکان تغییر و ویرایش وجود داشته است، لذا به ھیچ عنوان جابجایی در اولویتھای رشته محل بعدی، امکان پذیر نمیباشد.

6-یکی از شرایط پذیرش در سھمیه ھای رزمندگان و ایثارگران و استعدادھای درخشان با آزمون کسب حدنصاب لازم میباشد، لذا داوطلبان این سھمیهھا که حد نصاب لازم را کسب نکرده اند ،حائز شرایط پذیرش در این سھمیه نشده اند. بعبارتی داوطلب در مرحله نخست در چند برابر ظرفیت پذیرش دارای حد نصاب بوده و مجاز به انتخاب رشته محل شده است ولی در این مرحله (به اندازه ظرفیت پذیرش) حائز حدنصاب لازم نشده است. ھمچنین ممکن است تعدادی از متقاضیان این سھمیه ھا علیرغم کسب حدنصاب، جزء پذیرفته شدگان نباشند، که به دلیل تکمیل شدن ظرفیت پذیرش با نفرات حائز نمرات بالاتر این سھمیه میباشد.

7-افرادی که مجاز به انتخاب محل شده و انتخاب محل خود را انجام دادهاند، مجدداً کارنامه ای در رابطه با رشته- محلھایی که انتخاب کردهاند دریافت میکنند که جایگاه داوطلب را در ھر یک دانشگاهھای انتخابیاش در مقایسه با سایر افرادی که این دانشگاه را انتخاب کرده اند نشان میدھد.

لینک مرتبط با آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت:

 دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98

منابع مفید برای آزمون وزارت بهداشت کدامند ؟

زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99

زمان اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ها  
0 # راضیه 1398-06-26 14:06
با سلام
توروخدا انصافه من درصدام بالاس بخاطر ی ۷درصد زبان نتونم انتخاب شهر کنم تازه میگین امیدی ب تکمیل ظرفیت هم نیس،پس ما چکار کنیم با این قانونایی ک هر سال میذارین؟
پاسخ دادن
نوشتن دیدگاه

مطالب مرتبط

کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه تهران

زمان ثبت نام و برگزاری آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم 99

حذف بورس خارج دانشگاه ها از کنکور دکتری وزارت علوم

معرفی رشته اتاق عمل-آینده شغلی و بازار کار ارشد اتاق عمل

آخرین رتبه قبولی ارشد اتاق عمل 98-99

رشته هایی که با کارشناسی پرستاری میتوان آزمون ارشد شرکت کرد

تمدید مهلت ثبت نام آزمون دکتری وزارت علوم 99

کارشناسی ارشد پرستاری بدون کنکور

آینده شغلی و بازار کار ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت

رشته مورد نظر شما

آمار قبولی 3 سال اخیر
نمایندگی در کشور
رشته های تحت پوشش

 

اطلاعات تماس

map آدرس دفتر مرکزی: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر شمالی خیابان فرصت شیرازی جنب دانشگاه علمی کاربردی پلاک 30 طبقه همکف

 

call 02166574345  (خط ویژه)