سھمیه رزمندگان و ایثارگران در انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98 : ویژه شرکت کنندگان کنکور ارشد وزارت بهداشت 98 که متقاضی استفاده از سهمیه استعداد درخشان هستند: اطلاعیه جدید سازمان سنجش آموزش پزشکی کشور در رابطه با میزان تاثیر سھمیه رزمندگان و ایثارگران در انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98

در پی سوء استفاده برخی از افراد سودجو جھت راھنمایی متقاضیان سھمیه رزمندگان و ایثارگران برای انتخاب رشته محل، با توجه به ثابت بودن ظرفیت ھای پذیرش و عدم تغییر در ظرفیتھای ھریک از سھمیه ھا، مجددا تاکید  می نماید، طبق تذکردر دفترچه انتخاب رشته محل،  ظرفیت در رشته محلھایی به سھمیه رزمندگان و ایثارگران اختصاص مییابد که امکان گرد کردن ریاضی برای آنھا وجود داشته باشد.

به عنوان مثال اگر در رشته محلی ظرفیت 9 نفر باشد، اختصاص 5% ظرفیت این رشته محل به متقاضیان سھمیه 5% امکانپذیر نمیباشد و با اختصاص 25%ظرفیت این رشته محل به متقاضیان سھمیه 25%، ظرفیت این سھمیه در این رشته محل 2 نفر خواھد بود. البته اگر تعداد 2 نفر سھمیه 25% با واجدین شرایط تکمیل نشود، طبق تذکر دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل قسمت سهمیه رزمندگان و ایثارگران ابتدا با متقاضیان 5% تکمیل میشود، در غیر اینصورت با سھمیه آزاد تکمیل خواھد شد

telegram3

سهمیه ایثارگران در کنکور ارشد وزارت بهداشت 98

همانگونه که قبلا طی بند 5-ب شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون بطور کامل اعلام شده، سهمیه های آزمون عبارتست از:
 

سهمیه آزاد داوطلبان فاقد سهمیه رزمندگان و ایثارگران

سهمیه رزمندگان و ایثارگران

پذیرش استعداد درخشان (اضافه بر ظرفیت پذیرش کل)

الف- (با آزمون ورودی)_ درصورت کسب حدنصاب 90 % نمره آخرین فرد پذیرفته آزاد- 10 % ظرفیت پذیرش کل به صورت اضافه بر ظرفیت کلی
ب- (بدون آزمون ورودی)_ براساس امتیاز اکتسابی طبق آئین نامه مربوطه - 10 % ظرفیت پذیرش کل به صورت اضافه بر ظرفیت کلی

 

راهنمای انتخاب رشته کنکور ارشد وزارت بهداشت با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران

توضیحات لازم در خصوص -سهمیه رزمندگان و ایثارگران : گزینش داوطلبان برای این سهمیه، براساس ضوابط مجلس شورای اسلامی، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحیه آن و ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی صورت- میگیرد. سنجش و پذیرش در این سهمیه به شرط کسب حدنصاب علمی بوده و در هر مرحله از آزمون اعمال میشود. کلیه مفاد مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام ، صفحات 7 الی 11 در مورد این سهمیه جاری میباشد. همانگونه که قبلاً اعلام شده شامل زیر مجموعههای زیر میباشد:
رزمندگان با کسب حداقل 80 % نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد هر رشته محل (رزمندگان بسیجی، جهادگران جهاد کشاورزی، رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلح که دارای حضور داوطلبانه در جبهه میباشند.)

ایثارگران (براساس قانون جامعه خدمت رسانی به ایثارگران و ماده 90 برنامه "پنجساله ششم توسعه ..."، جامعه هدف بنیاد شهید وامور ایثارگران،همسر و فرزندان رزمندگانی که حداقل دارای 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه میباشند.) با کسب حداقل 70 % نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد هر رشته محل توسط ایثارگران
25 % از ظرفیت پذیرش کل به دو گروه زیر اختصاص دارد  فقط رزمندگانی که دارای حضور داوطلبانه در جبهه می باشند.

ایثارگران شامل : آزاده- جانباز-- فرزند و همسر :شاهد، مفقود الاثر، آزاده- فرزند و همسر جانباز بالاتر از 25 و 5% از ظرفیت پذیرش کل به دو گروه زیر اختصاص دارد:
جانباز کمتر از 25 % - فرزند و همسر جانباز کمتر از 5% و 25%
همسر و فرزندان رزمندگانی که دارای حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه میباشند.

رعایت نکات مهم در انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت با از سهمیه رزمندگان و ایثارگران

تذکر 1: یکی از شرایط سنجش (مجاز به انتخاب رشته محل شدن و همچنین پذیرش نهایی) در سهمیه رزمندگان و ایثارگران کسب حدنصاب لازم بر اساس گزینش آزاد در هر رشته و در هنگام پذیرش نهایی رشته محل میباشد. البته ممکن است فردی حائز رتبه 1 در سهمیه رزمندگان و ایثارگران باشد ولی بدلیل عدم کسب حد نصاب لازم پذیرفته نشود.
تذکر 2: در صورتی که سهمیه 25 % تکمیل نگردد و 5% سهمیه اختصاصی برای جانبازان کمتر از 25 % و همسر و فرزندان جانبازان کمتر از 25 % و همسرو فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد شرایط نباشد، ظرفیت خالی باقی مانده 25 % مازاد بر 5% مذکور به جانبازان زیر 25 % و همسر و فرزندان زیر 25 % فرزندان و همسران رزمنده و جهادگر وزارت جهاد کشاورزی با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را دارند، اختصاص خواهد یافت. و اگر بازهم این ظرفیت تکمیل نشود ظرفیت خالی باقیمانده به سهمیه آزاد اختصاص مییابد. بعبارتی
در صورت عدم کسب نمره حدنصاب و عدم تکمیل ظرفیت توسط رزمندگان و ایثارگران، طبق قانون ظرفیت تخصیصی این سهمیه درصورت عدم تکمیل، به سهمیه آزاد اختصاص مییابد. (در کلیه مراحل کسب حد نصاب الزامی است)
تذکر 3: ظرفیت در رشته محلهایی به سهمیه رزمندگان و ایثارگران اختصاص مییابد که امکان گرد کردن ریاضی برای آنها وجود داشته باشد.
تذکر 4 : اگر تعداد افراد حائز نمره حدنصاب سهمیه رزمندگان و ایثارگران بیش از تعداد ظرفیت پذیرش اختصاصی براساس ضریب مربوطه باشد، به تعداد ظرفیت و به ترتیب اولویت نمره، به اندازه ظرفیت موجود پذیرش صورت میپذیرد و هیچگونه ظرفیت اضافی پذیرش نخواهد شد.
تذکر 5 : چنانچه داوطلب سهمیه رزمندگان و ایثارگران پس از تکمیل ظرفیت پذیرش، حدنصاب لازم را کسب نماید، واجد اولویت پذیرش نخواهد بود.
تذکر 6 : نمره رزمندگی بعنوان نمره یک درس با ضریب 1 و به نسبت مدت حضور در جبهه فرد محاسبه و اعمال میگردد.
تذکر 7 : در صورتی که داوطلب سهمیه رزمندگان و ایثارگران موفق به کسب نمره قبولی در سهمیه آزاد شود، جزء سهمیه آزاد محسوب خواهد شد.
تذکر 8 : سنجش داوطلبان سهمیه رزمندگان و ایثارگران در سهمیه آزاد، بدون در نظر گرفتن نمره رزمندگی صورت میپذیرد.
تذکر 9 : بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی مورخه 18/10/95روزانه (غیر شهریه پرداز) با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران، حق استفاده مجدد از این سهمیه در آزمونهای سال های بعدی این مقطع را ندارند. روزانه (غیر شهریه پرداز) با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران، حق استفاده مجدد از این سهمیه در آزمونهای سال های بعدی این مقطع را ندارند.
تذکر 10 : بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی مورخه 18/10/95 پذیرفته شدگان دورههای غیر روزانه (شهریه پرداز) با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران، در صورت انصراف از رشته قبولی، منحصراً یک بار دیگر مجاز به استفاده
مجدد از این سهمیه در آزمونهای سال های بعدی این مقطع میباشند.

 

 

 

دیدگاه‌ها  
0 # مهسا 1398-05-22 18:45
لطفا در مورد ده درصد استعداد درخشان با ازمون هم توضیح بدین.
پاسخ دادن
نوشتن دیدگاه

مطالب مرتبط

دانلود دفترچه سوالات ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۳-۱۴۰۴

تحلیل و بررسی سوالات زبان ارشد وزارت بهداشت - چند سال اخیر

تحلیل سوالات ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳

دانلود کلید نهایی سوالات ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۳

بازار کار ارشد ژنتیک پزشکی:راهنمای جامع برای موفقیت

بازار کار ارشد هماتولوژی : راهنمای جامع

بازار ارشد کار انفورماتیک پزشکی :راهنمای جامع برای موفقیت

آزمون MHLE چیست؟زمان برگزاری و تعداد سوالات

دانلود آزمون کشوری ارشد علوم آزمایشگاهی 3 موسسه سنا (50% اول مباح

رشته مورد نظر شما

آمار قبولی 3 سال اخیر
نمایندگی در کشور
رشته های تحت پوشش

 

اطلاعات تماس

map آدرس دفتر تهران: میدان انقلاب جمالزاده شمالی تقاطع فرصت شیرازی پلاک 72 طبقه 1

 call  02191017400  (خط ویژه)

 call  02166574345  

پاسخگویی در ساعات اداری (بجز روزهای تعطیل و ساعات 13تا14)

شنبه تا چهارشنبه: از 9 تا 18  پنجشنبه: تا 13