مهارت1و2 رحمانی

 

کلید واژه: اصول استخراج -  DNA  بررسی روشهای رایج استخراج  DNA  -انجام عملی استخراج DNA -  انجام الکتروفورز افقی- مبانی PCR  - عیب یابی واکنش  PCR- انواع واکنش ها و کاربرد آنها - انجام واکنش و آنالیز نتایج بر روی ژل- اصول استخراج  RNA- اصول سنتز  cDNA- استخراج RNA همراه با بررسی کمی و کیفی آن- حذف آلودگی DNA از RNA استخراج شده-  انجام عملی واکنش RT-PCRتهیه محیط کشت افتراقی و انتخابی- کشت نمونه های بالینی-  کشت باکتری های بی هوازی- انجام تست های افتراقی بیوشیمیایی-  تست های آنتی بیوگرام - تعیین MIC و MBCروش های عصاره گیری از گیاهان مختلف- بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره ها - تعیین MIC و MBC عصاره ها  معرفی بانک¬های سلولی دنیا و ایران - آشنایی با انواع لاین¬های سلولی انسانی و محیط¬های کشت سلول- آموزش عملی کشت سلولی و آشنایی با روش پاساژ سلولی  آموزش عملی شمارش سلول و تهیه رقت¬های سلولی- اصول بانك سلول- معرفی انواع مقالات- جستجوی و معرفی بانکهای اطلاعاتی و تخصصی  داخلی و خارجی- روش جستجوی پتنت- آشنایی با نرم افزار EndNote -مدیریت مراجع در مقالات و پایان نامه ها - اصول تیتراسیون ویروس با روش CCID50- انواع روش های تیتراسیون ویروس - انجام عملی تیتراسیون- خوانش  نحوه گزراش تیتر ویروس- افقی (ژل آگاروز) - عمودی  - آکریلامید (PAGE) - SDS-PAGE
اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95

easy pay1