نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
دولتي ایران(6)- اصفهان(5)- اهواز(4)- البرز(4)- ارومیه(7)- ایلام(5)- بندرعباس(5)- تهران(بهداشت 7)- تبریز(7)- تربیت مدرس(6)- زاهدان مشترک با زابل(4)- زنجان(5)-   جهرم(3)- شهرکرد(5)- شهید بهشتی(5)- شیراز(7)- قزوین(3)- کاشان(5)-گیلان(5)- مشهد(4)- مازندران(5)- همدان(5)- یزد(7) 119نفر

ظرفیت مازاد

(پرداخت شهریه)

ایران(3)- اصفهان(2)- اهواز(2)- البرز(2)- ارومیه(3)- ایلام(2)- بندرعباس(2)- تهران(بهداشت 3)- تبریز(3)- تربیت مدرس(2)- زاهدان مشترک با زابل(1)- زنجان(1)-   جهرم(2)- شهرکرد(2)- شهید بهشتی(2)- شیراز(3)- قزوین(1)- کاشان(2)-گیلان(2)- مشهد(2)- مازندران(2)- همدان(2)- یزد(3) 49 نفر
تعداد كل : 168نفر