کلید نهایی سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 96 برای کلیه رشته ها در زیر قرار گرفته است جهت مشاهده روی لینک های زیر کلیک کنید:

آمارزیستی

آموزش بهداشت

اپیدمیولوژی

اتاق عمل

ارزیابی فناوری سلامت(HTA)

ارگونومی

اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

اقتصاد بهداشت

اکولوژی انسانی

انفورماتیک پزشکی

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

تاریخ علوم پزشکی

ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی

تکنولوژی گردش خون

حشره شناسی پزشکی

رفاه اجتماعی

سلامت سالمندی

سم شناسی

ژورنالیسم پزشکی

شنوایی شناسی

شیمی دارویی

علوم تشریحی

علوم و صنایع غذایی

فناوری تصویربرداری

فناوری اطلاعات سلامت

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی ورزشی

فیزیولوژی

کاردرمانی

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

گفتار درمانی

آموزش پزشکی

مهندسی بهداشت محیط

پرستاری

روانشناسی بالینی

مجموعه علوم آزمایشگاهی یک

مجموعه علوم آزمایشگاهی دو

مجموعه علوم آزمایشگاهی سه

علوم تغذیه

فیزیک پزشکی

مجموعه مامایی

مددکاری اجتماعی

مدیریت توانبخشی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست (HSE)

مهندسی بهداشت حرفه ای

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

مهندسی پزشکی (بیومواد)

میکروب شناسی مواد غذایی

نانوفناوری پزشکی

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact