نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
دولتي ایران(5)- اصفهان(5)- اهواز(5)- ارومیه(6)- اراک(4)- ایلام(6)- انیستیتو پاستور ایران(6)- البرز(4)- بابل(5)-بوشهر(3)-بقیه اله(4)- تهران(بهداشت)(5)- تهران(پزشکی)(5)- تربیت مدرس(7)- اردبیل(5)- تبریز(5)- دانشگاه شاهد(7)- زاهدان(4)- زنجان(3)- شهرکرد(4)-شهید بهشتی(5)- شیراز(7)- قزوین(4)- کاشان(5)- کردستان(6)- کرمانشاه(6)- کرمان(5)- گلستان(4)- گیلان(5)- مشهد(4)-موسسه سرم سازی رازی(5)- مازندران(4)- همدان(4)- یزد(5)- یاسوج(6)

173 نفر

ظرفیت مازاد

(پرداخت شهریه)

ایران(2)- اصفهان(3)- اهواز(2)- ارومیه(3)- اراک(2)- ایلام(2)- البرز(2)- بابل(2)-بوشهر مشترک باتهران(1)- تهران(بهداشت)(2)- تهران(پزشکی)(2)- تربیت مدرس(2)- اردبیل(2)- تبریز(3)- زاهدان(1)- شهرکرد(2)-شهید بهشتی(2)- شیراز(2)- قزوین(2)- کاشان(2)- کردستان(2)- کرمانشاه(3)- کرمان(2)- گلستان(2)- گیلان(2)- مشهد(2)- مازندران(2)- همدان(2)- یزد(2)- یاسوج(1)

61 نفر
تعداد كل : 234نفر