معرفی کتاب های سرطان

کتاب نانوداروسازی و کاربردهای آن در سرطان مغز

نام ناشر: علمی سنا

سال چاپ: 1395

نویسنده/نویسندگان: هیمن مرادی سردره

لینک خرید آنلاین

توضیحات:

مقدمه سرطان
عوامل خطر ایجاد سرطان
راه های پیشگیری از سرطان
شیوه های تشخیص سرطان
راه های درمانی سرطان

66

کتاب مجموعه جامع سرطان تومورهای مغز و طناب نخاعی در بالغین

نام ناشر: علمی سنا

سال چاپ: 1395

نویسنده/نویسندگان: هیمن مرادی سردره

لینک خرید آنلاین

توضیحات:

مقدمه سرطان
عوامل خطر ایجاد سرطان
راه های پیشگیری از سرطان
شیوه های تشخیص سرطان
راه های درمانی سرطان

295

کتاب مجموعه جامع سرطان اندومتر

نام ناشر: علمی سنا

سال چاپ: 1395

نویسنده/نویسندگان: هیمن مرادی سردره

لینک خرید آنلاین

توضیحات:

مقدمه سرطان
عوامل خطر ایجاد سرطان
راه های پیشگیری از سرطان
شیوه های تشخیص سرطان
راه های درمانی سرطان

149

کتاب مجموعه جامع سرطان تومورهای استرومای دستگاه گوارش

نام ناشر: علمی سنا

سال چاپ: 1395

نویسنده/نویسندگان: هیمن مرادی سردره

لینک خرید آنلاین

توضیحات:

مقدمه سرطان
عوامل خطر ایجاد سرطان
راه های پیشگیری از سرطان
شیوه های تشخیص سرطان
راه های درمانی سرطان

91

کتاب مجموعه جامع سرطان کبد

نام ناشر: علمی سنا

سال چاپ: 1395

نویسنده/نویسندگان: هیمن مرادی سردره

لینک خرید آنلاین

توضیحات:

مقدمه سرطان
عوامل خطر ایجاد سرطان
راه های پیشگیری از سرطان
شیوه های تشخیص سرطان
راه های درمانی سرطان

98

کتاب مجموعه جامع سرطان استخوان

نام ناشر: علمی سنا

سال چاپ: 1395

نویسنده/نویسندگان: هیمن مرادی سردره

لینک خرید آنلاین

توضیحات:

مقدمه سرطان
عوامل خطر ایجاد سرطان
راه های پیشگیری از سرطان
شیوه های تشخیص سرطان
راه های درمانی سرطان

85