آمار قبولی(واقعی) موسسه سنا در آزمون ارشد وزارت بهداشت 92 تا 1 مهر ماه

top-studentشرمين     رحماني    آمار زيستي    کرمانشاه
مهناز    خسروي    آمار زيستي    کرمان
اميد    کياني بجستاني    آمار زيستي    مشهد
اعظم    نجفي كهكي    آمار زيستي    دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مريم    نجفي    آمار زيستي    آماربیمه بهشتی
خانم    شبیبی    آموزش بهداشت    ایلام
رضیه     فتعلی زاده    آموزش بهداشت    شبانه- تهران
زهرا    حيمي    آموزش بهداشت    ایران
سعيده    قاسمي قلعه قاسمي     آموزش بهداشت    تهران
سمانه     مظفری    آموزش بهداشت    اراک
عباس    مسنل پارس    آموزش بهداشت    یاسوج
فاطمه    هاشمی    آموزش بهداشت    اصفهان
فاطمه    هاشمي ريزي    آموزش بهداشت    اصفهان
فرزانه     ابراهیمی    آموزش بهداشت    بندر عباس
کتایون    یزدان شناس    آموزش بهداشت    سنندج
کریم    زنگنه ابراهیمی    آموزش بهداشت    بین الملل شهیدبهشتی
مرجان    سيستاني    آموزش بهداشت    تهران
مسعود     موسوی    آموزش بهداشت    سبزوار- زاهدان
مصطفی    ذاکری درباغی    آموزش بهداشت    یزد
مصطفي    ملکي    آموزش بهداشت    یاسوج
مهتاب    نوایی    آموزش بهداشت    اراک
ناصح    قادري    آموزش بهداشت    کردستان
نسرین     غربا    آموزش بهداشت    تهران
هاجر     حبیبی    آموزش بهداشت    کرمان
فاطمه    زارع هرفته    آموزش بهداشت    یزد
علي    صفري مرادابادي    آموزش بهداشت    بندرعباس
مهناز    صيادي    آموزش بهداشت    سنندج
اردشير    فتاحي    آموزش بهداشت    سنندج
حديثه    فرهندي    آموزش بهداشت    تهران
زكيه    موسوي    آموزش بهداشت    شیراز
فرزانه    نوروزي    آموزش بهداشت    بوشهر
نجيبه    عطازاده    آموزش بهداشت    تبریز
خانم    نظری    آموزش بهداشت    کرمان
سکینه    عسگری    آموزش بهداشت    یاسوج
مهناز    صیاد    آموزش بهداشت    سنندج
خانم    شهابی    آموزش بهداشت    زاهدان
فرزانه    نوری    آموزش بهداشت    بوشهر
رضا    نیکان فر    آموزش بهداشت    تبریز
نیر    اکبری    آناتومی    تبریز(بین الملل)
انسيه    غيرتي    اپيدميولوژي    تهران
فاطمه    غلامي    اپيدميولوژي    کردستان
محمود    حاجي پور    اپيدميولوژي    شیراز
مليحه    عبدالهي    اپيدميولوژي    شیراز
ابراهيم    بابائي    اپيدميولوژي    همدان
کيوان    ملارحيمي    اپيدميولوژي    تبریز
فاطمه    کریمی    اپيدميولوژي    یزد(بین الملل)
محمد    درپرش    اپيدميولوژي    شیراز
مرضیه سادات     سیف    اقتصاد بهداشت     کرمان
مریم     منصوری نیا    انگل شناسی پزشکی    زاهدان
الهام    شهنازي    انگل شناسي    ارومیه
مهدي    کريمي    انگل شناسي    تهران(تربیت مدرس)
سید مسلم     احمدی    ایمنی شناسی    تهران
امير    خاكي    ايمني شناسي    تبریز
محمد حسين    کاظمي    ايمني شناسي    یاسوج
محسن    رکني    ايمني شناسي    تهران
معصومه    علي محمدي    ايمني شناسي    شهید بهشتی
مريم    قدسي    ايمني شناسي    مشهد
سيدجلال    قرباني کچپي    ايمني شناسي    مشهد
ليلا    معتمدزاده    ايمني شناسي    کرمان(بین الملل)
محمدعلی    نمازی    بیوتکنولوژی(میکروبی)    شهرکرد
ايلناز    رحيم منش    بيوتكنولوژي پزشكي     اصفهان
سعيد    رنجبر    بيوتكنولوژي پزشكي     تهران(تربیت مدرس)
محمد    سينا    بيوتكنولوژي پزشكي     تبریز
فاطمه    صائبي    بيوتكنولوژي پزشكي     تهران
    گلستانی    بيوشيمي باليني    مشهدشبانه
افسانه    لباف    بيوشيمي باليني    اهواز
حامد    اکبري    بيوشيمي باليني    کرمان
حميده    صفريان بنا    بيوشيمي باليني    مشهد
زهرا    نيکنام    بيوشيمي باليني    کرمان
فائزه    صدرآبادي    بيوشيمي باليني    شیراز
فاطمه    احمدي    بيوشيمي باليني    مشهد
مريم    نيک نام    بيوشيمي باليني    ایران
حميدرضا    انصاري    بيوشيمي باليني    تهران
سيده فاطمه    موسوي اضماره    بيوشيمي باليني    اردبیل
سيد مرتضي    حقگو    بيوشيمي باليني    اصفهان
کيارش    بهروزفر    بيوشيمي باليني    تهران
سيما    مظفري    بيوشيمي باليني    تهران
محسن    محراب زاده    بيوشيمي باليني    تهران
سونیا    مه آبادی    بيوشيمي باليني    ارومیه
پریسا    مشتاقی    بيوشيمي باليني    گرگان
رعنا    ذاکري    بيوشيمي باليني    یاسوج
راضیه    بهادر    پرستاري    کرمان
لیلا     فیضی نظرلو    پرستاري    رشت
آرزو    محمدخاني    پرستاري    شهید بهشتی
افسانه    جعفري مقدم    پرستاري    مشهد
زهرا    محرابي    پرستاري    اصفهان
زهرا    قنبري آزرم    پرستاري    همدان
زهره    نخعي مقدم    پرستاري    مشهد
عليرضا    عباسي حسين ابادي    پرستاري    ایران
كاظم    ايوب زاده    پرستاري    بیرجند
مرجان    دامغاني فر    پرستاري    ایران
فاطمه    خداجو    پرستاري    تهران
محمد رضا    کريمي راد    پرستاري    تهران
اميد    محمد اميني    پرستاري    تهران
الهه    عابدي طالب    پرستاري مراقبت هاي ويژه    تهران
نسيبه    عاشوري    پرستاري مراقبت هاي ويژه    شهید رجایی
فوزيه    مختاري    پرستاري مراقبت هاي ويژه    اصفهان
سعيد    حيدري    پرستاري مراقبت هاي ويژه    سمنان
زهره سادات    ميرحسيني بيدگلي    پرستاري مراقبت هاي ويژه    اصفهان
زهرا    سيفاللهي    پرستاري مراقبت هاي ويژه    بهشتی تهران
نسیبه    عاشوری    پرستاري مراقبت هاي ويژه    تهران
ابوالحسن    شريفي    پرستاري مراقبتهاي ويژه    ارومیه
حميده    فرماني    پرستاري مراقبتهاي ويژه    رفسنجان
زهرا    کشتکار    پرستاري مراقبتهاي ويژه    شیراز
مريم    مبيني بيدگلي    پرستاري مراقبتهاي ويژه    کاشان
زهرا    شمس    خون شناسي آزمايشگاهي و بانک خون    تربیت مدرس
گلبهار    مجيد    خون شناسي آزمايشگاهي و بانک خون    ایران
خانم       آذری    خون شناسي آزمايشگاهي و بانک خون    تبریز
مهدی    پرتوی    خون شناسي آزمايشگاهي و بانک خون    
مائده    کماليزاد    خون شناسي آزمايشگاهي و بانک خون    تهران(انتقال خون)
مهشيد    صالح    خون شناسي آزمايشگاهي و بانک خون    تبریز
فرزانه    توکلي    خون شناسي آزمايشگاهي و بانک خون    اهواز
آفاق     فخاری    روانشناسی بالینی    بین الملل شهیدبهشتی
راضیه     یوسف زاده    روانشناسی بالینی    بقیه اله
رضا     بختیاری    روانشناسی بالینی    زنجان
فاطمه    شریف عسگری    روانشناسی بالینی    بین الملل شهیدبهشتی
مهسا     مقدم    روانشناسی بالینی    خوارزمی تهران
الهه    آهون بر    روانشناسي باليني    تهران
زهرا    شجاعي    روانشناسي باليني    تهران
شکوه    شهيدي    روانشناسي باليني    کاشان
علي    ابراهيمي    روانشناسي باليني    ایران
غلامرضا    اسکروچي    روانشناسي باليني    تهران
محدثه    نوروزي    روانشناسي باليني    کاشان
مريم    کامي    روانشناسي باليني    علوم بهزیستی
مليحه    رحماني    روانشناسي باليني    کاشان
رضا    ناهيد    روانشناسي باليني    تهران
فائزه السادات    اجاق    روانشناسي باليني    شهید بهشتی
حديثه    حيدري    روانشناسي باليني    علوم بهزیستی
شيرزاد    بابايي    روانشناسي باليني    تهران
پانته آ    احديان    روانشناسي باليني    تهران
ابراهيم    سلطاني عظمت    روانشناسي عمومي    علوم بهزیستی
الهام     صالحی    زیست جانوری    علوم تحقیقات پرند
سید سامان     سجادی    زیست جانوری    علوم تحقیقات
شیما    مهرآبادی    زیست جانوری    
سهيلا    شكرالله زاده    زيست فناوري پزشکي    ایران
طاهره    بهرامي    زيست فناوري پزشکي    زنجان
ترانه    تقی زاده    ژنتیک انسانی    علوم بهزیستی تهران
اعظم    بهبهانی    ژنتيک انساني    بین الملل گلستان
انسیه    وقاری    ژنتيک انساني    بین الملل یزد
بهنوش     حمزه مقدم    ژنتيک انساني    بین الملل گرگان
ازاده    رحيمي    ژنتيک انساني    تبریز
حبيب    صادقي راد    ژنتيک انساني    تهران
رضا     موسوي    ژنتيک انساني    تبریز
سپهر    جوادي کوشش    ژنتيک انساني    تهران
عطيه    سادات عابدين دو    ژنتيک انساني    شهید بهشتی
عطيه    اصلاحي    ژنتيک انساني    مشهد
فرانک    مددی    ژنتيک انساني    تبریز
مجدالدين    رضايي    ژنتيک انساني    اصفهان
فاطمه    اميني يگانه    ژنتيك انساني    تبریز
اميد    خيري نادرگلي    ژنتيك انساني    تبریز
نگين    صفارزاده    ژنتيك انساني    یزد

آذين    ميرزازاده    ژنتيک انساني    یزد
نازنين    اسمعيلي انور    ژنتيك انساني    تهران(علوم بهزیستی)
فرزانه    درخشنده    سم شناسی    شهررضا(آزاد)
آقای    صفارزاده    سم شناسی    شهررضا(آزاد)
علی     قنبری    سم شناسی    شیراز
محمد     خدایی    سم شناسی    واحد علوم دارویی تهران(آزاد)
مجتبی    رهبری مقدم    سم شناسي پزشکي    آزاد - اهر
علي    حيدري    سم شناسي پزشکي    اهواز
محمد    شجاعي    سم شناسي پزشکي    اصفهان
نسرين    قاسمي    سم شناسي پزشکي    اصفهان
پرنیاز    کله جاهی    علوم بهداشت در تغذیه    تبریز
محمدرضا    فتاحی اردکانی    علوم بهداشتی در تغذیه    یزد
نسرين    نورایی     علوم تشريح    شیراز
نيلوفر    شکوهي    علوم تغذیه    تهران
آيلر    خداشناس    علوم تغذیه    مشهد
مریم    بیات    علوم تغذیه    شیراز
آزاده    بیات    علوم تغذیه    اصفهان
مرجان    بداخانيان    علوم تغذیه    اصفهان
سمانه     گنجی    علوم تغذيه    بین الملل یزد
پروين    جولا    علوم تغذيه    اهواز
راضيه    هرمزنژاد    علوم تغذيه    اهواز
شکوفه    طالبي    علوم تغذيه    اصفهان
فاطمه    شکرزاده    علوم تغذيه    تهران
نازنين    زهروني    علوم تغذيه    اهواز
ندا    فروهي    علوم تغذيه    تهران
نيلوفر    نادري نژاد    علوم تغذيه    شهید بهشتی
علي    پزشکي    علوم تغذيه    اهواز(بین الملل)
مرجان    رمضاني    علوم تغذيه    شهید بهشتی
مهسا    اشراق جهرمي    علوم تغذيه    تهران
مرجان    نوروززاده    علوم تغذيه    تهران
پروانه    مهردادي    علوم تغذيه    تهران
پري ناز    كله جاهي    علوم تغذيه    تبریز
سميه    احمدي    علوم تغذيه    اصفهان
سوده    طالع زاده شيرازي    علوم تغذيه    اهواز
مهسا    مهاجري    علوم تغذيه    تبریز
ريحانه    موسوي    علوم تغذيه    تبریز
سارا    کیماسی    فیزیولوژی    ایران
ماشالله    عباسی    فیزیولوژی    اراک
بنيامين    خواجه تاش    فيزيک پزشکي    مشهد
جعفر    رضاپور    فيزيک پزشکي    شهیدبهشتی
عاطفه    شيرواني    فيزيک پزشکي    اصفهان
علي    قنبرنژاد    فيزيک پزشکي    تبریز
مريم    ناصري    فيزيک پزشکي    تربیت مدرس
مولود    گوني بند شوشتري    فيزيک پزشکي    شهیدبهشتی
يزدان    سليمي    فيزيک پزشکي    شهیدبهشتی
مهران    رسولي    فيزيك پزشكي    ارومیه
سميرا    مهديون    فيزيك پزشكي    تهران
سيما    قرباني    فيزيك پزشكي    تهران
ماشااله    عباسي    فيزيولوژي    اراک
فاطمه    عزيزي    فيزيولوژي    تهران
منيره    منصوري    فيزيولوژي    تهران
شيما    مهرابادي    فيزيولوژي پزشکي    شهید بهشتی
فهيمه    دري مشهدي    فيزيولوژي پزشکي    یزد
فرشته    قهرمانی    مامایی    شهیدبهشتی
خانم    آل شیخ    مامایی    مشهد
           قنبرنژاد    مامايي    تبریز
سميه    رحيمي    مامايي    تبریز
نسيم    دست پاک    مامايي    اصفهان
هدي    رستگارزاده    مامايي    اهواز
عاطفه    کارگشا    مامايي    شیراز
الهه    محمودي    مامايي    شهید بهشتی(بین الملل)
معصومه    اسمعيلي    مامايي    تهران(بین الملل)
صديقه    منوچهري    مامايي    اهواز
ازاده    بيات    مامايي    شیراز
سعید    ابراهیمی    مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی    تهران
سعیده    ابراهیمی    مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی    قزوین
عبدالحسین    موسوی    مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی    یزد
عبدالعلی    رضایی    مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی    بقیه اله
عذرا     کجوری    مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی    علوم تحقیقات تهران
مجتبی     مهترپور    مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی    تهران
محبوبه    قربان اعتدال    مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی    شهیدبهشتی
رضا    ابراهيم اوغلي    مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی    تبریز
مهسا    اکبري    مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی    یزد
فرشته    پناهي    مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی    تهران
زهرا    خاکدل    مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی    تهران
سميرا    عسكري    مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی    تبریز
سعيده    عليدوست    مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی    تبریز
عباس    قنبري    مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی    تهران
سيد مسعود    موسوي    مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی    تهران
زلیخا    محمدی    مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی    شیراز
محمد    بختیاری    مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی    پس داده
علی    سجادی    مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی    تهران
سوسن    گوهرپور    مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی    علوم تحقیقات تهران
سعيده    انصاري    مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی    تهران
مرضیه    صحرایی    مهندسی بهداشت حرفه ای    یزد
هادي    ميرزابيگي    مهندسی بهداشت حرفه اي    همدان
غلامحيدر    تيموري    مهندسی بهداشت حرفه اي    بهشتی تهران
آیدا     روح زنده    مهندسي بهداشت حرفه اي    ایران
جمشيد    غلام پور    مهندسي بهداشت حرفه اي    تهران
مهران    پورحسين    مهندسي بهداشت حرفه اي    تهران
سیدمحمدهادی    شریفی    مهندسی بهداشت محیط    یزد
عاطفه سادات    رضایی طوسی    مهندسی بهداشت محیط    صدوقی یزد
راحيل    امامي    مهندسی بهداشت محيط    یزد
سيده ناهيد    نبوي    مهندسی بهداشت محيط    زنجان
مهين    كاربرقريه حصار    مهندسی بهداشت محيط    مشهد
خديجه    گل ميرزايي    مهندسی بهداشت محيط    کرمان
رضا    بدلي    مهندسی بهداشت محيط    زاهدان
مرجان    مهراب پور    مهندسی بهداشت محيط    مشهد
شرف نسا    علائي فرد    مهندسی بهداشت محيط    ساری
نجمه    مشايخي    مهندسی بهداشت محيط    اهواز
    نادری    مهندسی بهداشت محيط    تهران
مینا    پرویزی    مهندسی بهداشت محيط    تهران
سیدمحسن    علوی نیا    مهندسی بهداشت محيط    مازندران
محمد     محمودی    مهندسی بهداشت محيط    یزد
مهین    کاربر    مهندسی بهداشت محيط    مشهد
راضیه     استکی    مهندسي بهداشت محيط    یزد بین الملل شیراز
شهین     چراغیان فرد    مهندسي بهداشت محيط    کرمانشاه
مریم     حیدری    مهندسي بهداشت محيط    تهران
احمد    محمدپور    مهندسي بهداشت محيط    تبریز
الهه    احمدي تيغ چي    مهندسي بهداشت محيط    مشهد
زينب    شاخي    مهندسي بهداشت محيط    اهواز
فاطمه    قراگزلو    مهندسي بهداشت محيط    کاشان
قاسم    انصاري    مهندسي بهداشت محيط    یاسوج
مريم    حيدري    مهندسي بهداشت محيط    تهران
شعله     صائب    ميکروب شناسي پزشکي    اهواز
زينب    فاقعي     ميکروب شناسي پزشکي    کاشان
مرضيه    زراعت پيشه    ميکروب شناسي پزشکي    شهرکرد
احسان    زارع    ميكروب شناسي پزشكي    قزوین
سپيده    حسن زاده    ميكروب شناسي پزشكي    تهران
معين    ييلاق بيگي    ميكروب شناسي پزشكي    قزوین-شهید بهشتی
محمد    دماوندي    ميكروب شناسي پزشكي    شهرکرد
فرشته    صالح        یزد

 

این لیست در حال بروزرسانی ست

نوشتن دیدگاه

مطالب داغ

آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا

آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا

    آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا در آزمون وزارت بهداشت 1402   آمار قبولی...

دانلود دفترچه سوالات ارشد وزارت بهداشت 1402-1403

دانلود دفترچه سوالات ارشد وزارت بهداشت 1402-1403

بلافاصله بعد از برگزاری آزمون وانتشار دفترچه  در این مقاله دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد وزا...

لیست منابع ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲-۱۴۰۳

لیست منابع ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲-۱۴۰۳

لیست منابع ارشد وزارت بهداشت : یکی از بیشترین سؤالاتی که متقاضیان کنکور ارشد وزارت بهداشت از مشاورا...

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون ارشد وزارت بهداشت 1402-1403

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون ارشد وزارت بهداشت 1402-1403

رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت : یکی از پرتکرار ترین سوالاتی که متقاضیان آزمون ارشد همواره از مشاو...

leithner sana award 95

آمار قبولی 3 سال اخیر
نمایندگی در کشور
رشته های تحت پوشش

 

اطلاعات تماس

map آدرس دفتر مرکزی: تهران میدان انقلاب جمالزاده شمالی خیابان فرصت شیرازی پلاک 72 طبقه همکف

 call  02191017400  (خط ویژه)

 call  02166574345  

پاسخگویی در ساعات اداری از 9صبح تا 18 ایام هفته (بجز روزهای تعطیل و ساعات 13تا14 هرروز)