ادامه تحصیل در وزارت بهداشت یا وزارت علوم ؟

ادامه تحصیل مقطع تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ) در کدام وزارت مناسب تر است؟ وزارت بهداشت یا وزارت علوم؟!

oloom 0r behdasht