ما تعجب نکردیم آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا
کلاس های نکته وتست ویژه آزمون ارشد وزارت بهداشت 97 در موسسه سنا / مدت ثبت نام محدود
تبدیل پایان نام به کتاب ویژه متقاضیان دکتری اطلاعات بیشتر : 02166574345 داخلی 5

   آزمونهاي آزمایشی 9 مرحله ای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت97

تاريخ برگزاري  مباحث
مرحله اول : 3 آذر 25  درصد اول مباحث هر درس (برگزار شد) 
مرحله دوم: 1 دی 25  درصد دوم مباحث هر درس  (برگزار شد)
مرحله سوم: 22 دی مرور مرحله اول ودوم  (برگزار شد)
مرحله چهارم: 27 بهمن 25  درصد سوم مباحث هر درس (برگزار شد)
مرحله پنجم: 18 اسفند 25  درصد چهارم مباحث هر درس
مرحله ششم: 24 فروردین مرور مرحله چهارم و پنجم
مرحله هفتم: 21 اردیبهشت جامع 100%
مرحله هشتم: 11 خرداد جامع 100%
مرحله نهم: 1 تیر جامع 100%

 

    آزمونهاي آزمایشی 5 مرحله ای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت97

تاريخ برگزاري  مباحث
مرحله اول: 22 دی 50 درصد اول (مرور مرحله اول ودوم) (برگزار شد)
مرحله دوم: 24 فروردین 50 درصد دوم (مرور مرحله چهارم و پنجم)
مرحله سوم: 21 اردیبهشت جامع 100%
مرحله چهارم: 11 خرداد جامع 100%
مرحله پنجم: 1 تیر جامع 100%

 

 

    آزمونهاي آزمایشی 3 مرحله ای جامع

 مباحث تاريخ برگزاري  
 جامع 100%    مرحله اول: 21 اردیبهشت
 جامع 100% مرحله دوم: 11 خرداد
 جامع 100% مرحله سوم: 1 تیر

 

آزمونهاي آزمایشی 3 مرحله ای لیسانس به پزشکی 97

تاريخ برگزاري  مباحث
مرحله اول: 18 اسفند جامع 100%   
مرحله دوم: 24 فروردین جامع 100%   
مرحله سوم: 21 اردیبهشت جامع 100%    

 

 

آزمونهاي آزمایشی 3 مرحله ای دکتری 97

تاريخ برگزاري مباحث    
مرحله اول:20 بهمن جامع 100%  
مرحله دوم: 18 اسفند جامع 100%  
مرحله سوم: 24 فروردین جامع 100%  

 

 

 

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95