روزهای پایانی ثبت نام ترم زمستان/ فقط چند روز دیگر باقیست
ما تعجب نکردیم آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا

   آزمونهاي آزمایشی 9 مرحله ای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت97

تاريخ برگزاري  مباحث
مرحله اول : 3 آذر 25  درصد اول مباحث هر درس 
مرحله دوم: 1 دی 25  درصد دوم مباحث هر درس
مرحله سوم: 22 دی مرور مرحله اول ودوم
مرحله چهارم: 27 بهمن 25  درصد سوم مباحث هر درس
مرحله پنجم: 18 اسفند 25  درصد چهارم مباحث هر درس
مرحله ششم: 17 فروردین مرور مرحله چهارم و پنجم
مرحله هفتم: 14 اردیبهشت جامع 100%
مرحله هشتم: 4 خرداد جامع 100%
مرحله نهم: 18 خرداد جامع 100%

 

    آزمونهاي آزمایشی 5 مرحله ای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت97

تاريخ برگزاري  مباحث
مرحله اول: 22 دی 50 درصد اول (مرور مرحله اول ودوم)
مرحله دوم: 17 فروردین 50 درصد دوم (مرور مرحله چهارم و پنجم)
مرحله سوم: 14 اردیبهشت جامع 100%
مرحله چهارم: 4 خرداد جامع 100%
مرحله پنجم: 18 خرداد جامع 100%

 

 

    آزمونهاي آزمایشی 3 مرحله ای جامع

 مباحث تاريخ برگزاري  
 جامع 100%    مرحله اول: 14 اردیبهشت
 جامع 100% مرحله دوم: 4 خرداد
 جامع 100% مرحله سوم: 18 خرداد

 

آزمونهاي آزمایشی 3 مرحله ای لیسانس به پزشکی 97

تاريخ برگزاري  مباحث
مرحله اول: 18 اسفند جامع 100%   
مرحله دوم: 17 فروردین جامع 100%   
مرحله سوم: 7 اردیبهشت جامع 100%    

 

 

آزمونهاي آزمایشی 3 مرحله ای دکتری 97

تاريخ برگزاري مباحث    
مرحله اول:20 بهمن جامع 100%  
مرحله دوم: 18 اسفند جامع 100%  
مرحله سوم: 24 فروردین جامع 100%  

 

 

 

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95