لیست کلاس های آمادگی ارشد وزارت بهداشت97

(جهت مشاهده نام اساتید، هزینه ها و زمانبندی، روی هر کدام کلیک کنید)

کلاس های آمادگی ارشد مجموعه پرستاری ( داخلی جراحی،  کودکان، روان پرستاری، سالمندی، بهداشت جامعه و ...   کلاس های آمادگی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
کلاس های آمادگی ارشد علوم تغذیه   کلاس های آمادگی ارشد ژنتیک انسانی
کلاس های آمادگی ارشد اتاق عمل   کلاس های آمادگی ارشد روانشناسی بالینی
کلاس های آمادگی ارشد اپیدمیولوژی   کلاس های آمادگی ارشد مامایی
کلاس های آمادگی ارشد ایمنی شناسی   کلاس های آمادگی ارشد فیزیک پزشکی
کلاس های آمادگی ارشد فیزیولوژی پزشکی   کلاس های آمادگی ارشد هماتولوژی خون شناسی 
کلاس های آمادگی ارشد بیوشیمی بالینی   کلاس های آمادگی ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن)
کلاس های آمادگی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای   کلاس های آمادگی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی
کلاس های آمادگی ارشد مهندسی بهداشت محیط   کلاس های آمادگی ارشد انفورماتیک پزشکی
کلاس های آمادگی ارشد زیست فناوری پزشکی   کلاس های آمادگی ارشد آمارزیستی
کلاس های آمادگی ارشد انگل شناسی   کلاس های آمادگی ارشد میکروب شناسی
کلاس های آمادگی ارشد آموزش بهداشت   کلاس های آمادگی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی 
کلاس های آمادگی ارشد مهندسی پزشکی بیومواد   کلاس های آمادگی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی
کلاس های آمادگی ارشد قارچ شناسی پزشکی   کلاس های آمادگی ارشد سم شناسی
کلاس های آمادگی ارشد ویروس شناسی    کلاس های آمادگی ارشد شیمی دارویی
کلاس های آمادگی ارشد علوم داروهای پرتوزا   کلاس های آمادگی ارشد مدیریت توانبخشی
کلاس های آمادگی ارشد مدیرت سلامت, ایمنی و محیط زیست HSE   کلاس های آمادگی ارشد علوم تشریح
کلاس های آمادگی ارشد فناوری تصویربرداری   کلاس های آمادگی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
کلاس های آمادگی ارشد ارزیابی فناوری سلامت   کلاس های آمادگی ارشد اقتصاد بهداشت
کلاس های آمادگی ارشد ارگونومی   کلاس های آمادگی ارشد علوم و صنایع غذایی
کلاس های آمادگی لیسانس به پزشکی   کلاس های آمادگی ارشد مشاوره در مامایی