نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
دولتي

ایران(11)- اصفهان (7)- تهران(11)- اهواز(4)- تبریز(6)- شیراز(5)- شهیدبهشتی(7)- قزوین(7)- کرمان مشترک با تهران(6)- مازندران(6)- مشهد(8)- یزد(7)

تابع قوانین و مقررات دانشگاه آزاد: ساری(8)- علوم تحقیقات تهران(12)

105 نفر

ظرفیت مازاد

(پرداخت شهریه)

ایران(5)- اصفهان (3)- تهران(5)- اهواز(1)- تبریز(3)- شیراز(2)- شهیدبهشتی(3)- قزوین(3)- کرمان مشترک باتهران(3)- مازندران(2)-مشهد(3)- یزد(3) 36 نفر
نيروهاي مسلح بقیه اله(3) 3 نفر
تعداد كل : 144نفر