نوع پذیرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
دولتي آزاد واحد علوم تحقیقات(6)-ایلام(5)- اصفهان(4)- اهواز(5)- اراک(5)- ایران(6)- بندرعباس(5)-بوشهر(4)- بیرجند(4)-تهران(6)-تبریز(6)- تربیت مدرس(6)-رفسنجان(5)-زاهدان(4)-زنجان(5)- شهیدبهشتی(6)- سبزوار(6)- شیراز(5)-کرمان(4)- کردستان(4)- کرمانشاه(4)- قم(4)-گناباد(4)- گیلان(4)- مشهد(5)- همدان(5)- یزد(6)-یاسوج(5)-البرز(4) 133نفر

ظرفیت مازاد

(پرداخت شهریه)

اصفهان(2)- اهواز(2)- اراک(2)- ایران(3)- بندرعباس(1)-بوشهر(2)- بیرجند(2)-تهران(3)-تبریز(3)- رفسنجان(1)-زاهدان(2)-زنجان(1)- شهیدبهشتی(3)- سبزوار(2)- شیراز(2)-کرمان(1)- کردستان(1)- کرمانشاه(2)- قم(2)-گناباد(2)- گیلان(1)- مشهد(1)- همدان(2)- یزد(3)-یاسوج(2)-البرز(2)- تربیت مدرس(2) 52نفر
شرایط خاص بقيه الله(عضورسمی سپاه پاسداران)(4) 4 نفر
تعداد كل: 189نفر