تاسیس مرکز مشاوره توسط کارشناس ارشد آموزش بهداشت فراهم شد. طبق اخبار واصله و رسانه ای شدن چند نامه، مشخص شد که معاونت بهداشت وزارت با صدور مجوز به کارشناسان ارشد آموزش بهداشت جهت تاسیس مراکز مشاوره موافقت نموده است. در این چند نامه معاونت بهداشت وزارت با صدور مجوز به کارشناسان ارشد آموزش بهداشت جهت تاسیس مراکز مشاوره مشروط به ارائه گواهی 10 سال سابقه کار موافقت نموده است. در زیر دو سند رسانه ای شده برای خوانندگان آورده شده است:

health education establishment center