ما تعجب نکردیم آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا
کسب اطلاع بیشتر و ثبت نام : 02166574345 داخلی 1
تبدیل پایان نام به کتاب ویژه متقاضیان دکتری اطلاعات بیشتر : 02166574345 داخلی 5

کلاس های حضوری ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

میکروب شناسی مواد غذایی
نام درس نام استاد ساعت شهریه به تومان
ویروس شناسی دکتر طغیانی 50 400000
باکتری شناسی دکتر ژاپنی 70 450000
تغذیه عمومی دکتر بازیار 70 450000
بیوشیمی عمومی دکتر ملکی 100 600000
انگل شناسی دکتر نصیری 20 175000
قارچ شناسی دکتر احمدی 20 175000
کل دوره 330 2250000

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95