کلاس های حضوری ارشد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت

اپیدمیولوژی
نام درس نام استاد ساعت شهریه به تومان
آمارزیستی استاد مرادی 40 350000
مبانی اپیدمیولوژی دکتر احمدی 40 350000
اصطلاحات پزشکی دکتر فدایی 20 175000
اپیدمیولوژی بیماریها دکترسنایی 40 350000
کل دوره 140 1225000