آغاز ثبت نام کلاس های فشرده روانشناسی بالینی وزارت بهداشت 95

با حضور دکتر غضنفری از انستیتو روانپزشکی تهران

20 ساعت کلاس آمار و روش تحقیق 350000

کلاس آمار رو روش تحقیق ویژه کنکور ارشد روانشناسی بالینی:

amar ravesh tahghigh

 

20 ساعت کلاس فشرده نظریه های روان درمانی 350000 تومان

ravan darmani