پرستاری96

تذکر: این کلاس ها برای کلیه رشته های مجموعه پرستاری شامل: روان پرستاری، داخلی و جراحی، کودکان، مراقبت های ویژه و مراقبت های ویژه نوزادن و اورژانس ، بهداشت جامعه و سایر رشته ها برگزار می گردد.