نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
دولتي ایران(5)- اصفهان(5)- اهواز(5)- ارومیه(6)- اراک(4)- ایلام(6)- انیستیتو پاستور ایران(6)- البرز(4)- بابل(5)-بوشهر(3)-بقیه اله(4)- تهران(بهداشت)(5)- تهران(پزشکی)(5)- تربیت مدرس(7)- اردبیل(5)- تبریز(5)- دانشگاه شاهد(7)- زاهدان(4)- زنجان(3)- شهرکرد(4)-شهید بهشتی(5)- شیراز(7)- قزوین(4)- کاشان(5)- کردستان(6)- کرمانشاه(6)- کرمان(5)- گلستان(4)- گیلان(5)- مشهد(4)-موسسه سرم سازی رازی(5)- مازندران(4)- همدان(4)- یزد(5)- یاسوج(6)

173 نفر

ظرفیت مازاد

(پرداخت شهریه)

ایران(2)- اصفهان(3)- اهواز(2)- ارومیه(3)- اراک(2)- ایلام(2)- البرز(2)- بابل(2)-بوشهر مشترک باتهران(1)- تهران(بهداشت)(2)- تهران(پزشکی)(2)- تربیت مدرس(2)- اردبیل(2)- تبریز(3)- زاهدان(1)- شهرکرد(2)-شهید بهشتی(2)- شیراز(2)- قزوین(2)- کاشان(2)- کردستان(2)- کرمانشاه(3)- کرمان(2)- گلستان(2)- گیلان(2)- مشهد(2)- مازندران(2)- همدان(2)- یزد(2)- یاسوج(1)

61 نفر
تعداد كل : 234نفر

مرتبط با رشته میکروب شناسی پزشکی

class  azmoon

book  basteh

 moshavereh  amar ghabooli

download soal  mofid

مرتبط با رشته میکروب شناسی مواد غذایی

class  azmoon

book  basteh

 moshavereh  amar ghabooli

download soal  mofid

تخمین رتبه

takhmin

 

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95

easy pay1